Ngành nhiệt điện

Xử lý nước cho ngành Nhiệt điện đòi hỏi chất lượng nước rất cao trước khi  sử dụng. Nguồn nước cấp có thể là nước ngầm hoặc nước mặt, tùy thuộc vào nhu cầu và vị trí từng nhà máy cụ thể.

Có thể tóm tắt các bước xử lý trong hệ thống nước như sau: Nước nguồn => Tiền xử lý (tiền lọc) => Hệ thống RO => Hệ thống EDI ( hoặc Hệ thống MBP)

Bản thân nước sau xử lý tại mỗi bước của hệ thống đã có thể sử dụng vào các mục đích khác nhau:

1. Tiền xử lý: Bao gồm các bước nhỏ: Bồn lọc đa tầng (lọc đục, các hạt cặn lớn) => Bồn lọc than hoạt tính (loại bỏ các hợp chất hữu cơ, gốc clo tự do) => Hệ làm mềm nước (loại bỏ độ cứng của nước). Nước sau quá trình tiền xử lý được gọi là nước mềm, có thể sử dụng để cấp cho cooling tower, Condenser, các quy trình sản xuất, sinh hoạt...

2. Hệ thống RO: hay hệ thống lọc thẩm thấu ngược. Thông thường hệ thống RO bao gồm: Bơm trung chuyển => Màng lọc bảo vệ (Microfilter) => Bơm cao áp => Màng RO. Nước sau màng lọc RO đã có thể sử dụng trong một số quá trình sản xuất yêu cầu nước RO trong nhà máy.

3. Hệ thống EDI: Electronic Deionized (Khử ion điện tử). Bao gồm các mô đun EDI được sản xuất sẵn. Các mô đun này sử dụng cơ chế màng và môi trường khử ion để loại bỏ các ion trong nước. .

4. Hệ thống MBP: Mix-bed polisher (Đánh bóng nước bằng các hạt trao đổi cation và anion). Bao gồm các cột lọc chứa các hạt mix-bed có khả năng loại bỏ các ion trong nước. Nước sau hệ MBP có thể đạt tới điện trở 18.2 MΩ × cm

 

http://anthyco.vn/upload_images/images/Anthy_Sodocongnghe_ultrapurewater.png